SALARIOS DE TRAMITACION

RECLAMACIÓ A l'ESTAT PER SALARIS DE TRAMITACIÓ EN JUDICIS PER ACOMIADAMENT, CORRESPONENTS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Els salaris de tramitació, són aquelles quantitats que el treballador deixa de percebre mentre es troba en un procés judicial, contra la decisió d'extingir la seva relació laboral i el jutge declara la seva improcedència. Tant l'empresa com el treballador –en cas d'insolvència empresarial- poden reclamar a l'Estat, aquestes quantitats, mitjançant sol·licitud de reclamació prèvia, dirigida a l'Àrea de Treball i Immigració de les Delegacions del Govern.

 

Marc legal

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:

  • ACCEDA, Procediment ESPECÍFIC per a reclamacions de Salaris de Tramitació amb càrrec a l'Estat (340).

 https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/49

                           

  • En el cas de treballadores/és sense representació, a més de l'aplicació ACCEDA, també podran presentar les seves sol·licituds, escrits o comunicacions, a través dels següents registres:

 

 -  Registre Electrònic de l'Administració General de l'Estat:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

- Registre General. de la Delegació del Govern a Catalunya, carrer Bergara 12

- Registre Auxiliar de la Subdelegació del Govern a Barcelona, carrer Mallorca 278.

- Registres Oficials de l'AGE, de la Generalitat o Ajuntaments adherits.