Nota 23 de juny de 2009

 El 23 de juny de 2009 s’ha dut a terme la segona reunió del Consell de Llengües amb la presidència del secretari d’Estat de Cooperació Territorial, Gaspar Zarrías Arévalo.

 
Continguts de la reunió
 
  • S’ha presentat al Consell l’Informe 2008 de l’Oficina per a les Llengües Oficials en l’Administració General de l’Estat, exigit per l’article 8.3 del Reial Decret 905/2007. L’informe s’ha elaborat després de les consultes fetes a les delegacions del Govern, els ministeris i altres organismes particularment afectats.

De l’informe es desprèn un diagnòstic de millores i avanços significatius durant l’any 2008 sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració General de l’Estat i, en concret, pel que fa als àmbits normatiu, de capacitació lingüística dels empleats, sobre impresos, models, cartells, rètols i senyalitzacions, i quant a pàgines web de l’Administració General de l’Estat. Destaquen com a exemples de bones pràctiques les actuacions dutes a terme per l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, la Direcció General de Trànsit, els registres civils de la propietat i mercantils, l’Institut Nacional d’Administració Pública, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i les entitats gestores de la Seguretat Social. 

  • S’hi han presentat informes específics dels directors de l’Institut Nacional d’Administració Pública i de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat sobre la situació i les actuacions d’aquests organismes en matèria de llengües cooficials. També han informat els representants de tots els departaments ministerials presents en el Consell sobre el grau de compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: la situació de les pàgines web respectives amb l’objectiu que el 31 de desembre de 2009 hi hagi com més continguts disponibles en totes les llengües oficials millor.  
  • El Consell ha acordat adoptar les recomanacions formulades en l’Informe 2008 presentat en la reunió per l’Oficina per a les Llengües Oficials en l’AGE i que, en síntesi, són les següents: 

- Impulsar, ampliar i millorar l’oferta formativa en llengües cooficials per al personal de l’AGE. 

- Culminar la plena accessibilitat en llengües cooficials de les pàgines web de tots els ministeri i organismes públics dependents, i fer efectius els drets dels ciutadans a l’ús de les llengües cooficials de l’Estat en les seves relacions per mitjans electrònics amb l’AGE (Llei 11/2007).

- Culminar el procés de traducció a les llengües cooficials de tots els impresos, models i formularis normalitzats d’ús per part dels serveis estatals a les comunitats autònomes amb llengua cooficial.

- Demanar dels ministeris la informació necessària perquè l’Oficina per a les Llengües elabori l’informe anual.