Nota de premsa

Sota la presidència del secretari d’Estat de Cooperació Territorial

 Avui s’ha constituït el Consell de les Llengües Oficials de l’Administració General de l’Estat

·          És l’òrgan col·legiat d’anàlisi, impuls i coordinació tècnica entre els diferents ministeris pel que fa a l’ús de les llengües oficials espanyoles

·          El seu objectiu principal és garantir el compliment de la normativa aplicable en aquesta matèria en l’Administració General de l’Estat i promoure la difusió en la societat espanyola dels valors del plurilingüisme

·          El Consell s’ha reafirmat en el compromís del Govern d’aprofundir en el respecte i potenciació dels drets lingüístics dels ciutadans, i per a això rebrà el suport de l’Oficina de les Llengües

28 de gener de 2008. El Consell de les Llengües Oficials en l’Administració General de l’Estat ha sigut constituït avui en la seu del Ministeri d’Administracions Públiques sota la presidència del secretari d’Estat de Cooperació Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa.

Aquest Consell és l’òrgan col·legiat d’anàlisi, impuls i coordinació tècnica entre els diferents ministeris amb relació a l’ús de les llengües oficials. L’objectiu principal és garantir el compliment de la normativa aplicable en aquesta matèria en l’Administració General de l’Estat.

En la reunió constitutiva, el Consell ha realitzat una valoració molt positiva del compliment de la normativa i ha destacat els principals avanços produïts tant en la promoció del plurilingüisme com en la garantia dels drets dels ciutadans que resideixen en comunitats autònomes amb llengües cooficials. 

INICIATIVES PER A MILLORAR LES TRADUCCIONS

El passat 28 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar el Pla de desplegament de La Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Entre les mesures del Pla, s’hi inclou el compromís d’implantar durant el 2008 una plataforma d’assistència a la traducció en tots aquells ministeris i organismes públics que ho requereixin, la qual cosa permetrà agilitzar el procés de traducció de continguts a les llengües cooficials, així com a llengües estrangeres, especialment a l’anglès.

Així mateix, el Ministeri de Justícia ha finalitzat la fase de proves d’un sistema de traducció automàtica de certificats i altra documentació amb els ciutadans com a destinataris, emesa pels registres públics, la qual cosa permetrà la seva entrada en funcionament en els registres ubicats en les comunitats bilingües en un termini breu.

A més, el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, a través de l’Oficina d’Interpretació de Llengües, està procedint a la traducció a les llengües oficials espanyoles dels textos consolidats del Tractat de la Unió i del Tractat sobre el Funcionament de la Unió, que properament es posaran a disposició de tots els ciutadans.

Finalment, el Boletín Oficial del Estado (BOE) està articulant amb la Generalitat de Catalunya un mecanisme que permeti reduir dràsticament el període de temps actualment emprat per a traduir al català i publicar en aquesta llengua les disposicions legals de l’Estat. Aquest procediment es podrà fer extensiu a les altres comunitats autònomes que tenen subscrits convenis amb el BOE per a la publicació de les lleis en altres llengües.

CREACIÓ DE L’OFICINA DE LES LLENGÜES

El Consell s’ha reafirmat en el compromís del Govern d’aprofundir en aquesta línia de respecte i potenciació dels drets lingüístics dels ciutadans, per a això rebrà el suport administratiu de l’Oficina de les Llengües.

Com a primera tasca, l’Oficina de les Llengües procedirà a actualitzar el diagnòstic de situació de què es disposa en aquest moment sobre el compliment de la normativa vigent. Per a això, ha elaborat un qüestionari que es remetrà a totes les delegacions del Govern de les comunitats amb llengua cooficial a fi d’obtenir en un termini breu informació fiable sobre l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

En el qüestionari es preguntarà sobre la disponibilitat de models normalitzats, material imprès, rètols, senyalitzacions viàries i cartells publicitaris en les distintes llengües oficials, així com sobre la capacitació del personal per a atendre el dret dels ciutadans a comunicar-se amb els òrgans estatals radicats en la seva comunitat en la llengua autonòmica respectiva.  

El Ministeri d’Administracions Públiques, a través de l’Institut Nacional d’Administració Pública, ha expressat el compromís d’ampliar l’oferta formativa en matèria de llengües cooficials per al personal de l’Administració General de l’Estat que ho requereixi, atenent les sol·licituds que remeten els distints departaments.

En la present legislatura, un total de 19.154 funcionaris han rebut cursos de capacitació lingüística, la qual cosa ha suposat 67.197 hores lectives i un cost d’1,84 milions d’euros.

En els propers dies es podrà accedir a la pàgina web del Consell de les Llengües, que s’allotjarà en la pàgina del Ministeri d’Administracions Públiques.