Informació general sobre reconeixement de signatures

La legalització de documents és un procediment administratiu basat en el reconeixement successiu de signatures, amb una doble finalitat:

   - certificar la competència sobre la base de la qual una persona signa un document.
   - certificar l'autenticitat de la signatura (o en casos d'impossibilitat, certificar la identitat del segell de l'autoritat que ha expedit el document).


Amb caràcter general, acudirem al procediment de legalització diplomàtica per dotar a un document judicial, administratiu o notarial d'eficàcia externa en països no signataris del Conveni de l'Hagi de 5 d'octubre d'1.961. A Espanya, quan el document públic en qüestió hagi estat expedit per un ens local, la legalització podrà realitzar-se indistintament per qualsevol de les dues vies següents:

1.    Reconeixement de signatures efectuada per la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals.

1.1. La Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals realitza el reconeixement de signatures de documents expedits per un ens local solament quan es pretengui la seva eficàcia en un país estranger NO signatari del Conveni de l'Hagi de 5 d'octubre d'1.961. Per saber cuales són els països signataris del Conveni de la Hi hagi punxi aquí. Per legalitzar documents amb eficàcia en un país signatari d'aquest Conveni, punxi aquí.


1.2. La Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals NO realitza aquest tràmit per a documents expedits per l'Ajuntament de Madrid, per prestar-se aquest servei pels propis òrgans municipals. Per conèixer els òrgans de l'Ajuntament de Madrid encarregats de la legalització de documents expedits per aquest municipi punxi aquí.


1.3. En aquells supòsits en què l'objecte del document sigui l'empadronament, a causa de l'abast internacional pretès, la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals només realitza reconeixement de signatures en certificats d'empadronament en ser aquest l'únic document que acredita fefaentment a efectes administratius la residència i el domicili habitual d'un ciutadà. Per tant, NO s'efectuarà per aquesta unitat el reconeixement de signatures de mers documents informatius, tals com a volants d'empadronament.

2.    Per via notarial.

2.1. El document expedit per l'Ens Local haurà de ser testimoniat per un notari degudament col·legiat.

2.2. La signatura del notari serà posteriorment legalitzada pel Degà del Col·legi Notarial de la respectiva CCAA. Per a més informació punxi aquí.

2.3. Ministeri de Justícia. Plaza Jacinto Benavente Nº 3, 28012 Madrid. Telèfon de contacte: 902.007.214.

 

Finalment, i amb independència de la via utilitzada fins al moment (Reconeixement de signatures efectuada per la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals o via notarial) en l'última fase de la legalització diplomàtica del document intervindran sempre i de manera successiva, el Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació (MAEC) i la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual va a assortir efectes la documentació. Si desitja conèixer cuales són els últims tràmits del procediment de legalització diplomàtica així com els òrgans encarregats de la seva realització, punxi respectivament en:

  - Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació

  - Representació diplomàtica o consular corresponent.