A Delegación do Goberno en Galicia lembra que o próximo luns remata o prazo para presentar a solicitude única de axudas á PAC para 2020

A Delegación do Goberno en Galicia lembra que o próximo luns remata o prazo para presentar a solicitude única de axudas á PAC para 2020

12/06/2020

Desde o 1 de febreiro, data na que se iniciou o prazo, preto de 700.000 produtores poden presentar a súa solicitude de axudas da PAC, ao redor de 25.000 en Galicia

Na campaña de 2019 beneficiáronse destes pagos 26.449 agricultores e gandeiros galegos que percibiron máis de 177 millóns de euros


A Delegación do Goberno en Galicia lembra que o próximo luns, 15 de xuño, remata o prazo para que agricultores e gandeiros presenten a solicitude única de axudas da Política Agraria Común (PAC) e, no seu caso, a solicitude de acceso á reserva nacional de dereitos de pago básico da campaña 2020. Desde o 1 de febreiro, data na que se iniciou o prazo, preto de 700.000 produtores poden presentar a súa solicitude de axudas, ao redor de 25.000 en Galicia. En concreto, na campaña de 2019 beneficiáronse destes pagos 26.449 agricultores e gandeiros galegos que percibiron 177.795.942,30 euros.

Debido á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, o prazo para a presentación destas solicitudes, que finalizaba o 30 de abril, foi prorrogado ata o 15 de xuño para facilitar a agricultores e gandeiros a súa presentación e evitar posibles problemas na percepción das axudas.

Tamén se prorrogou ata o 30 de xuño a data límite para a presentación das modificacións á solicitude única, a presentación de renuncias ao réxime de pequenos agricultores, as comunicacións de cesións de dereitos de pago básico e a presentación das solicitudes de modificación do  SIGPAC que deban ser tidas en conta na actual campaña, sen prexuízo de que as comunidades autónomas poidan decidir modificar o prazo deste último trámite.

Ademais das datas anteriores, na seguinte ligazón pódense consultar outras datas e prazos aplicables á xestión das axudas da PAC na campaña 2020.

https://www.fega.es/sites/default/files/nota_%20TECNICA_incremento_prazos_O%20seu_2020_por_%20COVID19.pdf

AXUDAS DA PAC

Mediante a solicitude única, os produtores poden solicitar todas as súas axudas dunha soa vez, tanto as axudas directas como as axudas dos programas de Desenvolvemento Rural que se pagan por hectárea ou por cabeza de gando.

As axudas directas que se poden solicitar recóllense no Real Decreto aprobado a finais de 2014 e modificado o 1 de novembro de 2019, sobre a aplicación a partir de devandito ano dos pagos directos á agricultura e á gandería. Nesta norma descríbense os requisitos necesarios para poder optar a cada axuda e a información mínima que debe conter a solicitude única.

As axudas que se poden solicitar en 2020 son as seguintes:

1.             Réximes de axuda comunitarios.

Pago básico aos agricultores ("réxime de pago básico").

Pago para os agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente (“pago verde”).

Pago complementario para os novos agricultores que comecen a súa actividade agrícola.

Pago do réxime para os pequenos agricultores.

2.      Réximes específicos de axudas por superficie: Pago específico ao cultivo do algodón.

3. Réximes de axuda asociada voluntaria, en aplicación do artigo 52 do Regulamento (UE) 1307/2013.

Axuda asociada ao cultivo do arroz.

Axuda asociada aos cultivos  proteicos.

Axuda asociada aos froitos de casca e as  algarrobas.

Axuda asociada aos legumes de calidade.

Axuda asociada á remolacha azucreira.

Axuda asociada ao tomate para industria.

Axuda asociada para as explotacións que manteñan vacas de cría.

Axuda asociada para as explotacións de vacún de cebo.

Axuda asociada para as explotacións de vacún de leite.

Axuda asociada para as explotacións de ovino.

Axuda asociada para as explotacións de caprino.

Axuda asociada para os gandeiros de vacún de leite que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pago básico.

Axuda asociada para os gandeiros de vacún de cebo que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pago básico.

Axuda asociada para os gandeiros de ovino e caprino que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pago básico.

O importe total das mesmas ascende a 4.954 millóns de euros, que se poderán abonar en forma de anticipos a partir do 16 de outubro e o saldo para partir do 1 de decembro.