Vías para a realización do trámite pola Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais

O cidadán pode solicitar a realización do recoñecemento de firmas á Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais por correo postal ou presencialmente.

- Se se utiliza o correo postal, deberá remitir nun sobre a seguinte documentación:

  • O documento ORIXINAL que se pretende legalizar.
  • Un escrito no que se recollerán polo menos os seguintes extremos:
    1. País no que se pretende que o documento forneza efectos.
    2. Teléfono de contacto.
    3. Dirección de correo postal á que haberá de remitirse o documento, unha vez que fose efectuado o recoñecemento de firmas pola Dirección Xeral de Relacións con as Comunidades Autónomas e Entes Locais. Alternativamente, o interesado poderá solicitar que a documentación sexa remitida directamente ao Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, para que os servizos correspondentes prosigan coa tramitación da seguinte fase do procedemento de legalización diplomática.

O sobre coa documentación detallada arriba remitirase por correo á seguinte dirección:

Ministerio de a Presidencia e para as Administracións Territoriais
Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais
Subdirección Xeral de Administración Local (Servizo de Legalizacións)
C/ Cea Bermúdez Nº 46 - 3ª Planta. 28003 Madrid

 

-  Se o cidadán opta pola realización presencial do trámite deberá solicitar cita previa por vía telemática